2020-122-e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yükleme Süreleri

Tarih              : 23.10.2020

Sayı                : 2020-122

Konu             : e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yükleme Süreleri 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca; e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu hale gelmiştir.   e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza edilmesi, mükellefin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmayacaktır. Bu çerçevede e-Defter ve berat dosyalarının yetkili makamlara ibrazı öncelikle ilgili mükelleften yazılı olarak istenecek, ilgili mükellef tarafından e-Defter dosyaları ile beratlarının yazılı talebe rağmen yetkili makamlara ibraz edilmediğinin veya edilemediğinin tevsikini müteakip, saklama hizmetini veren özel entegratörden Başkanlık aracılığı ile ya da muhafaza işleminin Başkanlık sistemlerinde yapılması halinde ise Başkanlıktan, resmi yazılı talepte bulunularak ilgili e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının ibrazı istenebilecektir.   09.10.2020 tarihinde yayımlanan e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenirken, entegratörlerin bilgi işlem sistemlerine yükleme ile ilgili açıklama yapılmamıştır.   Saklama Programını kendi sistemlerine kuracak ve kullanacak olan mükelleflerin gerekli teknik ve uygulama çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri ve oluşabilecek sistemsel yoğunlukların planlanması gereği nedeniyle; 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.    Mükellefler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman ikincil kopyaları yüklemekte serbestlerdir.     2020 Yılı E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanları:

DÖNEMAKTARIM ZAMANI
2020 / Ocak – Şubat – Mart15 Ocak 2021’e kadar
2020 / Nisan – Mayıs – Haziran15 Şubat 2021’e kadar
2020 / Temmuz – Ağustos – Eylül15 Mart 2021’e kadar
2020 / Ekim – Kasım15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)17 Mayıs 2021’e kadar2021 Yılı E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanları:

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden 15 inci günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Ancak Başkanlık tarafından yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır. 

AYLIK / 3 AYLIK TERCİHİDÖNEMAKTARIM ZAMANI
AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNAN MÜKELLEFLER2021 / Ocak17 Mayıs 2021’e kadar
2021 / Şubat15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Mart16 Temmuz 2021’e kadar
2021 / Nisan16 Ağustos 2021’e kadar
2021 / Mayıs15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Haziran15 Ekim 2021’e kadar
2021 / Temmuz15 Kasım 2021’e kadar
2021 / Ağustos15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Eylül17 Ocak 2022’ye kadar
2021 / Ekim15 Şubat 2022’ye kadar
2021 / Kasım15 Mart 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)15 Nisan 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)16 Mayıs 2022’ye kadar
3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNAN MÜKELLEFLER2021/ Ocak, Şubat, Mart15 Haziran 2021’e kadar
2021/ Nisan, Mayıs, Haziran15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler)15 Nisan 2022’ye kadar
2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler)16 Mayıs 2022’ye kadar

Bir cevap yazın