2020-119-Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Tarih              : 16.10.2020

Sayı                : 2020-119

Konu              : Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
16.10.2020 tarih 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmış olup, yetkilendirme usul ve esaslarında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre özetle;

 • Yetkili bakanlık “Ekonomi Bakanlığı” yerine “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı“ olarak değiştiriliyor, 
 • Yatırımcı adına elektronik işlem yapabilecek kullanıcıları yetkilendirme veya yetki iptalinin usul ve esasları belirleniyor, 
 • Eklenilen geçici madde ile yatırımcıların kullanıcı yetkilendirme işlemlerini; 1 ay süre içinde (16.11.2020 tarihine kadar), istenilen belge asılları ile birlikte, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne şahsen veya posta ile müracaat yoluyla yapabilecekleri, 
 • Bu süre içinde şahsen başvurmayan yatırımcıların, kullanıcı yetkilendirme işlemlerini,  Genel Müdürlük KEP adresine göndermek suretiyle elektronik yolla yapabilecekleri, 
 • Kullanıcıların “nitelikli elektronik sertifika”ya, yatırımcıların da “kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi”ne sahip olmaları zorunlu hale geliyor, 
 • Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E-TUYS için kullanılabilecek
 • Yatırımcılar başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza zorunluluğu getiriliyor, 
 • Yatırımcının vergi numarası değişikliği, faaliyetini sona erdirmesi veya benzer değişiklik durumlarında yapılması gereken işlemler belirleniyor, 

   Yapılan değişiklikler maddeler itibariyle başlıklar halinde özet olarak aşağıya çıkarılmıştır:


1- Yetkili Bakanlık Değiştirilmiştir:
  Tebliğde geçen “Ekonomi Bakanlığı” ibraleri, “Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

2- Tebliğin “Tanımlar” Başlıklı 3. Maddesine Aşağıdaki Bentler Eklenmiştir:

 • h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
 • ı) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,
 • i) KEP hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabını,”

3- Tebliğin “Nitelikli Elektronik Sertifika Temini” Başlıkla 3. Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir:

Nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı temini

MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya, yatırımcılar kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorundadır.

(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E-TUYS için kullanılabilir.”

4- Tebliğin “Yetkilendirme Başvurusu” Başlıklı 5. Maddesinin 1. Ve 4. Fıkraları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilerek, Maddeye Ayrıca 5. Fıkra Eklenmiştir:
Yürürlükten Kaldırılan Fıkra:

(1) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur:

a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,

b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).

ç) Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.Yürürlüğe Giren Fıkra (16.10.2020):“(1) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir:

a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,

b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği,

c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir). Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri) için taahhütnamenin noterde düzenlenmiş olması şartı aranmaz.

ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.”Yürürlükten Kaldırılan Fıkra:

(4) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez.Yürürlüğe Giren Fıkralar (16.10.2020):

“(4) Kullanıcıların sertifikalarını ve yatırımcıların KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmez.”“(5) Yatırımcılar başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.”

5- Tebliğin “Yetki Süresinin Uzatılması” Başlıklı 8. Maddesinin Birinci Fıkrasında Aşağıdaki Şekilde Değişiklik Yapılmıştır:
Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunması gerekir.” ibaresi “Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.” şeklinde değiştirilmiş olup, fıkranın değişmiş hali aşağıdaki gibidir. MADDE 7 – (1) Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.

6- Tebliğin “Yetkinin İptali” Başlıklı 8. Maddesinin Birinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş, İkinci Fıkrasında Yer Alan “Belgelerle Genel Müdürlüğe Yapılacak Başvuru Üzerine” İbaresi “Belgelerin Genel Müdürlük KEP Adresine Gönderilmesini Müteakip” Şeklinde Değiştirilmiştir:

Değişiklik Öncesi Birinci Fıkra:

(1) Kullanıcının yetkisi, yatırımcının Genel Müdürlüğe başvurusu üzerine iptal edilir. Başvuruda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.Değişiklik Sonrası Birinci Fıkra (16.10.2020):

“(1) Kullanıcının yetkisi, yatırımcının noter tarafından düzenlenmiş azilnameyi Genel Müdürlük KEP adresine göndermesini müteakip iptal edilir. Başvuruda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.”Değişiklik Sonrası İkinci Fıkra (16.10.2020)

(2) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden Belgelerin Genel Müdürlük KEP Adresine Gönderilmesini Müteakip yetki iptal edilir.

7- Tebliğin “Güncelleme İşlemleri” Başlıklı 10. Maddesinin İkinci, Üçüncü Ve Dördüncü Fıkraları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir:
Değişiklik Öncesi 2-3-4. Fıkralar:

(2) Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle yeniden Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi gerekmektedir.

(3) Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlük yatırımcının bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder.

(4) Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ta güncellenir veya Genel Müdürlüğe bildirilir.Değişiklik Sonrası 2-3-4. Fıkralar (16.10.2020)

“(2) Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir.

(3) Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlük yatırımcının bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder.

(4) Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ ta güncellenir veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.”
8- Tebliğin “Uygulama” Başlıklı 12. Maddesine Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir:
“(3) E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemler için gerekli olan başvuru evrakları, Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.”

9- Tebliğe Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir:
“Yetkilendirme başvuruları için geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilir.”

10- Yürürlük:
  Tebliğ değişikliğine ilişkin getirilen yeni düzenlemeler, tebliğin yayımlandığı 16.10.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bir cevap yazın