2020-118-İndirimli Kurumlar Vergisi Hesabında Yatırıma Katkı Tutarının Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulacağı Dönem Hakkında Özelge

Tarih              : 15.10.2020

Sayı                : 2020-118

Konu              : İndirimli Kurumlar Vergisi Hesabında Yatırıma Katkı Tutarının Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulacağı Dönem Hakkında  Özelge Bilindiği gibi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesinin 2’nci fıkrasında; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacağı düzenlemesi bulunmaktadır.

Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale geterilmiştir.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması” başlıklı “32.2.5” bölümünde;

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım dönemi” ifadesinden, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.

Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.” denilmektedir.   Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yapılacak yeniden değerleme işleminin, teşvik belgesinin içeriğindeki bağımsız tesislerin yatırımın tamamlanarak (devreye alınması, üretime başlanması) aktifleştirildiği dönemde mi yoksa teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı dönemde mi olması gerektiği hususunda istenilen görüş talebi ile ilgili olarak vermiş olduğu 21.08.2020 tarih ve 64597866-125[32/A]-E.17991 sayılı Özelgesinde;“Farklı üretim tesislerine ilişkin olarak tek bir yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların tamamlanarak tamamlama vizesi yapılması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edildiği dönemi izleyen hesap döneminden itibaren, indirimli kurumlar vergisi uygulaması nedeniyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, bu yatırımla ilgili kalan yatırıma katkı tutarı dikkate alınarak endeksleme yapılmasının mümkün olduğu”;   yönünde görüş bildirmiştir.   Verilen Özelgede; 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “32.2.5” bölümünde yer alan “…Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.” şeklindeki düzenlemesine atıf yapılmamıştır.

Bir cevap yazın