2020-115-Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantı Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

Tarih              : 09.10.2020

Sayı                : 2020-115

Konu              : Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantı Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı 09.10.2020 tarih 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yapılan değişiklikler madde başlıklarıyla birlikte aşağıda özetlenmiştir.

1- Yönetmeliğin Adı Değiştirilmiştir:

 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin” adı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

2- “Genel Kurul Çağrı Usulü” Maddesinde Değişiklik Yapıldı:

 • Yönetmeliğin “Çağrı Usulü” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası” ibaresi “6362 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik sonrası fıkra;  “(1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 6362 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır” şeklini almıştır.


3- “Toplantı Başkanlığı” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin ‘Toplantı Başkanlığı” başlıklı 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesi” ibaresi “başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması” şeklinde değiştirilmiştir. 

Son cümle bu değişiklik sonrasında “Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir” şekline gelmiştir.

4- “Hazır Bulunanlar Listesi” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin “Hazır Bulunanlar Listesi” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2499 sayılı Kanunun 10/A maddesi” ibaresi “6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik sonrası “Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar bakımından pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından ise giriş kartı alanlara göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır” şeklini almıştır.

5- “Toplantıya Katılma Hakkı” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin “Toplantıya Katılma Hakkı” başlıklı 18’inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre fıkranın yeni şekli, “Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin Ek-3’teki örneğe uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekir. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır” olmuştur. Böylelikle noter onaylı olmayan vekaletnamelerle genel kurula katılım yapılamayacaktır.

6- “Temsilci Bildirimlerinin Açıklaması” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin “Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması” başlıklı 24’üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan madde metni; “Toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce, organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirimler, Kanunun 431 inci maddesi uyarınca doğrudan veya pay sahiplerinden birinin talebi üzerine toplantı başkanı tarafından açıklanır. Bu açıklamanın yapılmaması tek başına genel kurulda karar alınmasını engellemez. Ancak bu hususun tutanağa yazılması zorunludur” şeklindeydi.

7- “Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi” Maddesinde Değişiklik Yapıldı:

 • Yönetmeliğinin “Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi” başlıklı 26’ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlık temsilcisinin katılması gereken” ibaresi “ile Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan veya 32 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan” ibaresi Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan veya talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen” şeklinde değiştirilmiştir.

Üzerinde değişiklik yapılan birinci fıkrası; “(1) Genel kurul toplantısında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, toplantı başkanlığı tarafından tutanağa yazılır. Genel kurul tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantı sırasında en az iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanak, toplantı başkanlığı Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan veya talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur” şeklinde olmuştur.

Üzerinde değişiklik yapılan Beşinci fıkrası; “(5) Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan veya talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir” şeklinde olmuştur.

8- “Toplantının Ertelenmesi” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğinin “Toplantının Ertelenmesi” başlıklı 28’inci maddesine “(7) Birinci fıkrada sayılan nedenlerle toplantının ertelenmesi durumu hariç olmak üzere, erteleme üzerine yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı hakkında 22 nci maddenin birinci fıkrası uygulanır” fıkrası eklenmiştir.

9- “Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin “Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu” başlıklı 32’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “genel kurul toplantılarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında” ibaresi eklenmiştir.

Değişiklik sonrası ikinci fıkra “ (2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir” şeklinde olmuştur.

10- “Bakanlık Temsilcilerinin Nitelikleri” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin “Bakanlık Temsilcilerinin Nitelikleri” başlıklı 33’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve eğitim sonucunda düzenlenecek sınavda da başarılı olması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik sonrası fıkra “(2) Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin ilave olarak, elektronik genel kurul sisteminin işleyişi ve kullanımına ilişkin Bakanlıkça yapılacak eğitime katılması gerekir. Bu amaçla düzenlenecek eğitimler hizmet satın almak suretiyle de yapılabilir” şeklinde olmuştur.

11- “Bakanlık Temsilcisinin Görev Ve Yetkileri” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin “Bakanlık Temsilcisinin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 34’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “alarak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir hafta içinde” ibaresi, “düzenleyerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “diğer belgelerle birlikte” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Bu fıkrada belirtilen belgeler, Genel Müdürlüğe/il müdürlüğüne teslim edilmeden önce Bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS’te ilgili alana yüklenir.”

Değişiklik sonrasında; “(3) Bakanlık temsilcisi toplantıdan sonra, hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını alarak bir hafta içinde, Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdürlüğe, illerde il müdürlüğüne teslim eder. Bakanlık temsilcisi; genel kurul toplantısı sırasında, Kanun, esas sözleşme ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle toplantı tutanağında belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılamaması veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların varlığı hâlinde, rapor düzenleyerek diğer belgelerle birlikte Bakanlığa/il müdürlüğüne verir. Bu rapor genel kurul belgeleriyle birlikte saklanır.Bu fıkrada belirtilen belgeler, Genel Müdürlüğe/il müdürlüğüne teslim edilmeden önce Bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS’te ilgili alana yüklenir şeklinde olmuştur.

12- “Bakanlık Temsilcisi İstenmesi” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin “Bakanlık Temsilcisi İstenmesi” başlıklı 35’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya şu cümle eklenmiştir. Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve 12 nci madde uyarınca münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebilir.”

Değişiklik sonrasında fırka; (1) Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda müracaat edilmelidir. Genel kurulun, yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili olanlar tarafından çağrılması halinde, dilekçe bunlar tarafından imzalanır. Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve 12 nci madde uyarınca münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebilirşeklinde olmuştur.

13- “Bakanlık Temsilcisi İstenmesine İlişkin Başvuruya Eklenecek Belgeler” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin “Bakanlık Temsilcisi İstenmesine İlişkin Başvuruya Eklenecek Belgeler” başlıklı 36’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “yatırıldığına dair banka dekontu” ibaresi yatırıldığını gösterir belge” şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik sonrasında “(1) Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:


a)
Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi,

b) Yürürlükten kaldırıldı
c) Genel Kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.

ç) Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.

d) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.

e) Gündem.

f) Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığını gösterir belge”

Şeklinde olmuştur.

14- “Bakanlık Temsilcisinin Ücretleri ve Giderleri” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin “Bakanlık Temsilcisinin Ücretleri ve Giderleri” başlıklı 38’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanıncaşeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük/il müdürlükleri adına bankalarda açılacak hesaplara” ibaresi ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik sonrasında; “(1) Şirketlerin yurt içinde yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilen Bakanlık temsilcilerinin ücretleri, her yıl Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının üç katı; hafta tatili günleri için dört katı net olarak ödenir.

(2) Yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin, kendi aylık/kadro dereceleri için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca tespit edilen gündelikleri ilgili şirket tarafından karşılanır. Bu amaçla yapılacak görevlendirmeler beş günü aşamaz”

(3) Yürürlükten kaldırıldı.

(4) Bakanlık temsilcisi ücretleri, ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.(5) Yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarına görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin yol giderleri ilgili şirket tarafından karşılanır. Yurt içinde yapılan toplantılarda ise toplantı mahalline gidiş ve dönüş şirket tarafından temin edilecek araçla sağlanır. Bunun mümkün olamaması halinde yol giderleri belgelendirilmek kaydıyla şirket tarafından karşılanır. Kendi aracıyla gidilmesi veya gider belgesinin ibraz edilmemesi halinde şirketçe hiçbir ödeme yapılmaz. Şirketler tarafından yatırılan paraların Bakanlık temsilcilerine ödenmesine ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe belirlenerek il müdürlüklerine yazılı olarak duyurulur

 şeklinde olmuştur.

15- “Tevdi Edilen Kişi ve Kuruluşlar” Maddesinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin “Tevdi Edilen Kişi ve Kuruluşlar” başlıklı 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10/A” ibaresi “13 üncü” şeklinde ve “kuruluşları” ibaresi “kurumları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “kuruluşların” ibaresi “kurumların” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik sonrası;

“(1) Pay sahipleri, şirket genel kurul toplantılarında, pay ve pay senetlerinin kendilerine tevdi edilmiş olması koşuluyla;

 1. a) Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar için aracı kurumları,
 2. b) Diğer pay senetleri için aracı kuruluşların yanı sıra portföy yönetim şirketlerini, ilgili mevzuatlarında pay senedi saklama yetkisi olan kişi veya kurumların ve rehin alacaklısını,

tevdi eden temsilcisi olarak yetkilendirebilir.” Şeklinde olmuştur.

16- Yönetmeliğin Eklerinde Değişiklik Yapılmıştır:

 • Yönetmeliğin; EK-1 i, EK-2 si, EK-3 ü, EK-4 ü, EK-5 i VE EK-6 sı değişikliğe dair yönetmelik ekindeki eklerle değiştirilmiştir.

Bir cevap yazın