2020-113-Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Görülen Mükellefler Hakkında Yapılacak İşlemlere Yönelik VUK Tebliği

Tarih              : 07.10.2020

Sayı                : 2020-113

Konu              : Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Görülen Mükellefler Hakkında Yapılacak İşlemlere Yönelik VUK Tebliği 07.10.2020 tarih 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:520) ile; Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesine dayanılarak, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından tespit edilmesi ve mükellefiyetlerinin resen terkin edilmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.   Buna göre;

 • Bu kapsamda değerlendirilen mükelleflerin öncelikle risk analiz merkezi tarafından incelemeye sevk edileceği,
 • Bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilecek mükelleflerin, mükellefiyetlerinin resen terkinine yönelik daha objektif kararlar alınabilmesine amacıyla, vergi dairesi tarafından yapılacak yoklama ve komisyonların değerlendirme kriterlerinin kapsamının genişletildiği,
 • Resen mükellefiyet terkinine yönelik, vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeden, son kararın, vergi dairesi başkanı/defterdar tarafından verileceği,
 • Resen terkini yapılan mükelleflerin, 1 ay içinde müracaat ederek %10 teminat ve mevcut borçları ödemeleri halinde yeniden mükellefiyetlerinin tesis edileceği,
 • Bazı durumlarda istenilen teminatların verilmemesi halinde, teminatların “Teminat Alacağı” olarak tahakkuk ettirilerek, gecikme zammı ile takibatına geçilebileceği,
 • Bu kapsamda olan mükelleflerin, düzenleyecekleri tüm belgeler bakımından elektronik belge sistemine geçmelerinin zorunlu olacağı,
 • Elektronik belge kapsamına alınan bu mükelleflerin Bakanlık tarafından ilan edilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağı,
 • İlişkili kişilerin var olan; ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri devam edeceği, ancak yeni mükellefiyet tesislerinde teminat vermelerinin zorunlu olacağı,
 • İlişkili kişilerin; ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar yönünden mükellefiyetlerinin tesis edileceği,
 • Düzenlenecek vergi inceleme raporu sonucuna göre hareket edileceği,

Düzenlenmiştir.   07.10.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan yeni düzenlemeler, tebliğde verilen örneklerle detaylı olarak açıklanmış olup, getirilen yeni uygulamalar aşağıda özetlenmiştir.    520 SIRA NO.LU VUK TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

 • Analiz ve değerlendirmeler sonucunda sahte belge düzenleme riski yüksek görülen mükelleflerin ivedi olarak incelemeye sevkinin yanında, mükellefiyetlerinin resen terkininin değerlendirilmesi amacıyla bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirilmeleri üzerine, daha objektif karar almaya yönelik, yapılacak yoklamalarda tespiti gereken hususlar ile komisyonların değerlendirme kriterleri yeniden belirlenerek kapsam genişletildiği, 
 • Bu kapsamda olduğu tespit edilen mükelleflerin resen terkinine yönelik bundan böyle vergi inceleme raporu sonucunun beklenilmeyeceği, vergi dairelerinde oluşturulan değerlendirme komisyonlarının aldığı mükellefiyetin resen terkin edilmesi/edilmemesi yönündeki kararlar, vergi dairesi başkanının/defterdarın onayına tabi tutularak işlem yapılacağı, 
 • Komisyonun, mükellefiyetin resen terkin edilmemesi yönündeki kararlarına, vergi dairesi başkanı/defterdarın onay vermemesi durumunda, gerekçeleri ile birlikte tekrar değerlendirilmek üzere komisyona geri gönderilebileceği, 
 • Mükellefiyetinin resen terkin kararı onaylananlara, bu durum resmi bir yazı ile tebliğ hükümleri çerçevesinde tebliğ edileceği, 
 • VUK’nun 160/A maddesine göre mükellefiyetinin resen terkin edildiğine dair yazının mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde aynı Kanun’un 153/A maddesine göre, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan (vergiler dahil) toplam tutarın %10’u kadar teminat gösterilmesi ve tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla mükellefiyetleri, terkin edildiği tarih itibariyle yeniden tesis edileceği, 
 • Mükellefiyet kaydının resen terkin tarihi ile yeniden tesis edildiği tarih aralığında verilemeyen beyanname ve bildirimler, mükellef tarafından, yeniden tesise ilişkin yazının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde verilir ve tahakkuk eden vergiler aynı süre içinde ödenebileceği, 
 • Mükellefiyet kaydı terkin edilenlerin, düzenlenecek vergi inceleme raporlarının vergi dairesine intikal edeceği tarihe kadar yapacakları yeniden işe başlama bildirimleri üzerine; tüm vergi borçlarını ödemeleri ve hesaplanacak teminat tutarının verilmesi halinde mükellefiyetleri tesis edileceği, 
 • Mükellefiyet kaydı terkin edilenlerle ilişkili olanların, terkin tarihi itibariyle veya sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde, 153/A maddesi kapsamında mükellefiyetleri terkin edilenlerin de, aynı şartları yerine getirmeleri halinde mükellefiyetleri yeniden tesis edileceği, 
 • Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerden önceki dönemlere ilişkin; kanuni temsilciler, yönetim kurulu üyeleri, asgari %10 hisseye sahip ortaklar, bunların asgari %10 ortağı olduğu veya yönetimde bulundukları teşebbüsler ile adi ortaklık ve tüzel kişiliği olmayan teşekkül idarecileri hakkında resen terkin işlemleri yapılmayacağı, 
 • Mükellefiyet kaydı terkin edilenlerle ilişkili olanların; ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolayı öteden beri mevcut olan mükellefiyetleri hakkında bir işlem yapılmayacağı, 
 • Mükellefiyet kaydı terkin edilenlerle ilişkili olanlar; bu süreç içinde; ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerini herhangi bir nedenle sonlandıranların yeniden mükellefiyet açtırmak istemeleri halinde, vergi borçlarını ödemeleri ve teminat göstermeleri gerekeceği, 
 • Mükellefiyet kaydı terkin edilenlerle ilişkili olanların; ücret, gayrimenkul kira geliri, menkul kira geliri ve diğer kazanç ve iratları nedeniyle beyanname vermek istemeleri durumunda mükellefiyetlerinin tesis edileceği, 
 • Mükellefiyetleri resen terkin edilenlerin; bu süre içerisinde kayıt dışı faaliyette bulunduğunun tespit edilmesi halinde, teminat istenmeyen mükellefiyetleri tesis edilerek, mükellefiyet tesis tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesi tarafından tebliğ edilecek yazı ile, 30 gün içinde teminat verilmesi ve vergi borçlarını ödemesi gerektiğinin bildirileceği, verilen süre içinde şartları yerine getirmeyenlerin mükellefiyetleri tekrar resen terkin edileceği, istenilen teminat tutarının verilen sürenin son günü vade tarihi kabul edilerek mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirileceği ve teminat alacağına 6183 kapsamında gecikme zammı tatbik edilerek takibata geçileceği, 
 • Mükellefiyeti resen terkin edilenlerin vergi incelemesinin sonuçlanmasında sahte belge düzenlediği ya da düzenlemediği, teminatın verilip verilmediği durumuna göre rapor sonucuna göre işlem yapılacağı, 
 • Vergi Usul Kanunu’nun 153/A kapsamında haklarında teminat istenilen mükelleflerin, mükellefiyetlerinin tesis edildiği tarih itibariyle, elektronik belge olarak düzenlenmesi mümkün olan tüm belgeler bakımından, 509 Sıra No.lu VUK Tebliği hükümlerine göre 30 gün içinde elektronik belge uygulamasına geçmeleri, sonraki bir tarihte elektronik belge uygulamasının başlayacak olması halinde ise uygulamanın başlayacağı itibaren 30 gün içinde söz konusu elektronik belge uygulamasına dahil olmaları gerektiği, 
 • 213 sayılı VUK’nun 160/A maddesine göre, elektronik belge düzenleme zorunluluğu kapsamına alınan bu mükelleflerin Bakanlık tarafından duyurulmasının vergi mahremiyeti sayılmayacağı, 
 • 213 sayılı VUK’nun 153/A kapsamında teminat vererek mükellefiyetini yeniden tesis ettirenlerin, bu tarihten itibaren yapacakları ödeme ve tahsilatların fatura düzenleme alt sınırını aşanların, aracı finansal kurumlar aracılığı ile yapmaları gerektiği, 
 • Bu kapsamda olan mükelleflerin tutarı 500 TL yi aşan konut kirası ve tutarı ne olursa olsun işleri kira tutarlarının ödenmesi veya tahsilatlarının banka veya PTT tarafından düzenlenecek belgelerle tevsik edilmesi gerektiği, 
 • 213 sayılı VUK’nun 160/A kapsamında olan mükelleflerin aynı Kanun’un 153/A kapsamında verecekleri asgari teminat tutarının tespitinde, duruma göre mükellefiyet kaydının terkin tarihinde veya bildirim tarihinde geçerli olan teminat tutarının dikkate alınacağı,

  Yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Bir cevap yazın