2020-104-2019 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacakları 31.12.2020 Tarihine Kadar Talep Edilebilecek

Tarih              : 03.09.2020

Sayı                : 2020-104

Konu             : 2019 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacakları 31.12.2020 Tarihine Kadar Talep Edilebilecek 2019 yılında 3065 sayılı Kanunun (29/2)’nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilen sınırı aşan verginin (2019 için 14.100 TL) iade olarak alınmak istenmesi durumunda, iade talebinin en geç 31.12.2020 tarihine kadar yapılması gerekmekte olup, aksi halde iade alacağı zamanaşımına uğrayacaktır.   2019 yılında gerçekleştirilen indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının alınabilmesi için, 

  • En geç 2020/Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannamelerinin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında gösterilerek beyan edilmesi, 
  • En geç 31.12.2020 tarihine kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil), 
  • YMM Raporuyla talep edilecek olması halinde; rapor dışında kalan her türlü belgenin (iade talep dilekçesi, indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi, hesaplama tablosu, satış faturası listesi vb.) yine 31.12.2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

YMM raporuyla iade alacağının nakden veya mahsuben talep edilecek olması halinde yukarıda sayılan iade için gerekli rapor haricindeki her türlü belgenin 31.12.2020 tarihine kadar sisteme yüklendikten sonra, YMM Raporunun 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairesine e-rapor sistemi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde YMM raporunun elektronik olarak gönderilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.   İade işleminin 31.12.2020 tarihine kadar teminat karşılığı talep edilmesi halinde, YMM Teminat Çözüm Raporunun da iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM raporunun ibraz edilmemesi halinde incelemeye sevk işlemi yapılarak, teminat çözüm işlemi inceleme sonucuna göre yapılacaktır.   2019 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının; yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre 31.12.2020 tarihine kadar talep edilmemesi halinde, 01.01.2021 tarihinden itibaren düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle ya da YMM Raporu ibraz edilse dahi talep edilmesi mümkün olmayacaktır.   Özellikle YMM raporuyla iade taleplerinde; her ne kadar KDV Genel Uygulama Tebliğinde rapor verme süresi en geç 30.06.2021 tarihi olarak belirlenmiş ise de, iade talep dilekçesi ve diğer belgelerin mutlaka 31.12.2020 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olması halinde YMM raporunun hüküm ifade edeceği anlaşılmaktadır.   Uygulamaya bu yıl başlanılacak olması nedeniyle, 2019 yılında indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerden, KDV iade talebinde bulunmak isteyenlerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları adına, yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre KDV iade taleplerini zamanında yapmaları gerekmekte olup, aksi halde iade alacakları zamanaşımına uğrayacaktır.

Bir cevap yazın