2020-171-Getirilen Stopaj Ve KDV Oranı İndirimi Hakkında GİB Açıklamaları

Tarih              : 26.08.2020

Sayı                : 2020-171

Konu              : Getirilen Stopaj Ve KDV Oranı İndirimi Hakkında GİB Açıklamaları Bilindiği gibi; 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile; 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere bazı teslim ve hizmetlerde KDV oranı ile iş yeri kira tevkifat oranlarında indirim yapılmıştı.   Getirilen KDV ve Stopaj oranı indirimlerinin uygulaması konusunda yaşanılan bazı tereddütlerin giderilmesi amacıyla TÜRMOB tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulmuş, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 20.08.2020 tarih E.92133 sayılı izahat yazısında aşağıdaki şekilde uygulamaya yön verilmiştir.

1- KDV Oranı İndiriminin Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar:

 • Servis taşımacılığı hizmetleri ile shuttle türü (VIP transfer dahil) taşıma hizmetleri yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirildiği, 31.07.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen bu hizmetlere 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması, Temmuz ayında gerçekleşen yolcu taşımacılığı hizmetlerine yönelik düzenlenecek faturalarda ise 1-30 Temmuz 2020 tarihlerinde verilen hizmetlere genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerektiği, 
 • Temmuz ayına ait işyeri kiralama hizmetleri, 1-30 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki dönem için genel oranda (%18), 31 Temmuz 2020 tarihi için %8 oranında KDV hesaplanması gerektiği, 
 • 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/25) inci sırasında yer alan ve 30 (giriş)-31 (çıkış) Temmuz 2020 tarihinde verilen geceleme hizmetleri %1 oranında KDV’ye tabi olduğu, 30 Temmuz ve öncesi tarihlere ilişkin geceleme hizmetleri için (fatura 31 Temmuz ve müteakip tarihlerde düzenlense dahi) %8 oranında KDV uygulanması gerektiği,
 • 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/24) ünci sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), aynı BKK’nın geçici 6’ıncı maddesinin (1/p) bendi uyarınca 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar %8 oranında KDV uygulanması gerektiği,

       İfade edilmiştir.      

2- İşyeri Kira Stopajı Oranı İndiriminin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar:

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesine göre nakden veya hesaben yapılan ödemelerden 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar %10 oranında tevkifat uygulanacağı, burada geçen hesaben ödeme deyiminden, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği, bu çerçevede, kira bedelinin nakden veya hesaben ödendiği aşamada gelir vergisi tevkifatının yapılması gerektiği, 
 • Banka vasıtasıyla veya nakden yapılan işyeri kira ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılacağı zamanı belirlemede; nakden veya hesaben ödeme zamanının belirlenmesinin önem arz ettiği, banka aracılığıyla veya nakden yapılan iş yeri kira ödemesinin yapılmasından sonra veya yapılması sırasında işyeri kira ödemesinin defter ve kayıtlara yansıtıldığı durumlarda, tevkifatın kiranın banka vasıtasıyla veya nakden ödenmesi aşamasında yapılmasının gerekli olduğu, 
 • Hesaben ödemenin bir başka ifadeyle vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemlerin kiranın banka vasıtasıyla veya nakden ödenmesinden önce olduğu durumlarda; tevkifatın kiranın hesaben ödenmesi aşamasında yapılmasının gerektiği, 
 • Temmuz 2020 ayına ilişkin kiranın 1 Ağustos 2020 tarihinde ödenmesi durumunda, kiracı tarafından kira ödemesinin 31 Temmuz tarihinden önceki tarihlerde ilgili kayıt ve işlemlerinin yapılmış olması halinde Temmuz ayı kiralarına %20 tevkifat oranının uygulanacağı, 
 • İş yeri sahibine nakden (banka aracılığıyla) ödemenin 1-30 Temmuz tarihlerinde yapılmış olması durumunda da hesaben yapılacak kaydın tarihini dikkate almaksızın %20 tevkifat oranının uygulanacağı, 
 • Kiralama döneminin 15 Temmuz – 14 Ağustos 2020 olması durumunda da nakden veya hesaben ödemenin 31 Temmuz tarihi öncesinde yapılmış olması halinde %20 tevkifat oranının uygulanacağı, 
 • İş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkulden dolayı elde edilen kira gelirinin brüt tutarının GVK’nın 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği, 

açıklanmıştır.  
3- Değerlendirmelerimiz:

 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bu açıklamalar sonrasında KDV ve Stopaj oranı indiriminin uygulanmasına yönelik birçok tereddüt ortadan kalkmış bulunmaktadır.
 • KDV ve Stopaj indirimi uygulamasının 31 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle, özellikle geçiş döneminde uygulanacak oranlar konusunda İdare, kendi lehine yorum yaparak uygulamaya yön verdiği görüldüğünden, yukarıda yapılan açıklamalara göre yorum farklılığından kaynaklanan eksik hesaplanmış vergilerin olması durumunda, ileride her hangi bir cezalı işlemle karşılaşılmaması adına, en kısa sürede gerekli belge ve beyan düzeltmelerinin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın TÜRMOB’a Gönderdiği 20.08.2020 Tarih E.92133 Sayılı Yazı

Bir cevap yazın