7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı.


7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatılmıştır.

Söz konusu Karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapılması gerekmektedir.

(Önemli Not: Diğer taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.)

Başvurular,

yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Taksitlerin Ödeme Süreleri 4419 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Uzatıldı.


27/8/2021 tarih ve 4419 sayılı Karar ile; Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve/veya 7326 sayılı sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandıran borçların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinin ödeme süreleri uzatılmaktadır.

Yapılan düzenleme ile mücbir sebep hali ilan edilen döneme rastlayan taksitlerden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde; belediyelerin bu döneme rastlayan taksitlerinin ödeme süreleri ise mücbir sebep halinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlayarak aylık dönemler halinde ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru


14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

2021-112-KDV Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Karşısındaki Durumu

Tarih   : 21.08.2021

Sayı    : 2021-112

Konu  : KDV Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Karşısındaki Durumu
20.08.2021 tarih 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:37) ile; 7326 sayılı Kanun kapsamında son 5 yıl (2016-20217-20218-2019-2020) için KDV yönünden matrah artırımında bulunan mükelleflerin Özel Esaslar karşısındaki durumları hakkında önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; 

 • Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma raporu veya bu yönde olumsuz tespit ( kullanma tespiti, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme) bulunan mükellefler, son 5 yıl KDV matrah artırımı yapmaları halinde, matrah artırımını ödedikleri ya da belirtildiği şekilde teminat göstermeleri halinde bu tarih itibariyle özel esaslardan çıkarılacaktır,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaktan dolayı haklarında kullanma rapor bulunan mükelleflerden, söz konusu rapora istinaden tarh edilen vergi ve kesilen cezaların ödenmesi ya da teminat gösterilmesi halinde genel esaslara geçmesi mümkün iken, getirilen düzenleme ile matrah artırımı ile genel esaslara geçebilecekler ancak, önceki düzenleme Tebliğde halen yer aldığından bu durumda olan mükellefler hakkında özel esaslardan çıkışları ve KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi konusunda iki farklı düzenleme yürürlükte olduğundan çelişkili bir durum oluşmuştur,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme tespiti veya raporu bulunan mükellefler bu imkandan yararlanamayacaklar ancak, bu yönde incelemesi devam edenler artırım talebinde bulunabilecek, inceleme olumlu sonuçlanırsa getirilen hükümlerden faydalanabilecekler,
 • Belirtildiği şekilde matrah artıran ve ödeyen mükellefler, ilerleyen süreçlerde tespit edilecek olumsuzluklar nedeniyle özel esaslara alınamayacaklar ancak, olumsuz firmalardan alımlarına isabet eden KDV tutarları indirimden çıkarılmak suretiyle yapılacak düzeltmeler sonucunda, matrah artırımında bulunulmayan yıllarda ödenecek KDV çıkması durumunda bu dönemlere tarhiyat yapılabilecektir.

 Getirilen düzenlemeler hakkında detaylı açıklamalar başlıklar halinde aşağıya çıkarılmıştır.

1- Özel Esaslardan Çıkarılacak Mükellefler:
 Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında Tebliğ kapsamında; 

 • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma yönünde olumsuz vergi inceleme raporu bulunması,
 • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti olması,
 • Beyanname vermeme yönünden haklarında olumsuz tespit olması,
 • Adresinde bulunamama nedeniyle haklarında olumsuz tespit olması,
 • Defter ve belge ibraz etmeme nedeniyle haklarında olumsuz olması,

 Gibi nedenlerden dolayı “Özel Esaslara” tabi olan mükellefler aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde özel esaslardan çıkarılacaktır. 

 • 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunulması halinde (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.), 
 • Artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren (Taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin) genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır. 
 • Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecektir. 
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıl için) artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla (ödemelerini süresinde yapmış olmaları) bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacaktır.

2- Özel Esaslara Alınamayacak Mükellefler:

 • 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacaklar, 
 • Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler nedeniyle, bundan sonra özel esaslara alınmayacaklar, 
 • Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, Tebliğin (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa, mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılarak, matrah artımında bulunulmayan yıllarda tarhiyat işlemi yapılabilecektir.


3- Özel Esaslardan Çıkarılamayacak Veya Özel Esaslara Alınabilecek Mükellefler:

 • Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla (sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme tespiti/raporu olanlar) haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları, bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamayacaktır, 
 • Aynı şekilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemeyecektir.


4- Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespitinde Bulunan Mükelleflerin Matrah Artırımları:
 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca, mezkûr maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin KDV matrah artırımında bulunmak istemeleri durumunda; 

 • Söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilecektir.

 Bu durumda olan ve 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin genel esaslara dönüşleri; 

 • Vergi incelemesinin ilgili maddede belirtilen sürede sonuçlandırılamaması veya yapılan vergi incelemesinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi ve maddede öngörülen diğer şartların sağlanması durumunda, vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergilerin ödenmesi veya taksit imkanından faydalanılacaksa yukarıda belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde yerine getirilecektir.

5- Özel Esaslardan Çıkarılan Veya Özel Esaslara Alınmayan Mükelleflerin KDV İade İşlemleri:

 • 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükelleflerin iade taleplerinde, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tespiti halinde, Tebliğin “Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar” başlıklı (IV/E-11) bölümünde belirtilen hükümler aynen uygulanacaktır.


6- Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Nedeniyle Tarh Edilen Vergi ve Cezaları Ödemeyenlerin Matrah Artırımında Bulunmaları Halinde Genel Esaslara Geçme ve Sonuçlanmamış KDV İade İşlemlerinde Oluşan Çelişki:
 Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma nedeniyle vergi inceleme raporu bulunan ve bu raporlara istinaden tarh edilen vergi ve kesilen cezaları ödememiş ya da teminat göstermemiş olan mükellefler özel esaslarda yer almaktadır. Getirilen yeni düzenleme ile; bu mükelleflerin belirtildiği şekilde matrah artırması ve artırım üzerinden hesaplanan vergileri ödemesi halinde genel esaslara döneceği ve KDV iadelerinin yapılabileceği anlaşılmakla birlikte, Tebliğin “6.2.2. Genel Esaslara Dönüş”  başlıklı (IV/E-6.2.2.) bölümündeki önceden var olan aynı konuya ilişkin düzenlemede, bir değişiklik yapılmadığından, aynı konuda iki farklı hüküm bulunduğundan, özellikle kullanma raporuna istinaden tarh edilen ve kesilen cezalar ödenmediği halde (Tebliğde genel esaslara dönüş konusunda ödeme yada teminat gösterme zorunluluğu bulunmasına rağmen) yeni düzenleme ile genel esaslara geçileceği anlaşılmakta olup, aynı konuda farklı ve zıt iki düzenleme nedeniyle vergi daireleri bakımında ve uygulamada tereddütler oluşacaktır. Şöyle ki;

 • Haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma raporu bulunan mükelleflerin belirtildiği şekilde matrah artırımında bulunmaları ve ödemeleri durumunda özel esaslardan çıkarılacağı yönünde düzenleme yapılmasına rağmen, Tebliğin yukarıda belirtilen (IV/E-6.2.2.) bölümünde belirtildiği üzere, genel esaslara geçilebilmesi için kullanma raporuna istinaden tarh edilen vergi ve kesilen cezaların ödeme veya teminat gösterme zorunluluğu halen devam etmektedir. 
 • Yine haklarında düzenlenen sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma raporu üzerine tarh edilen vergi ve kesilen cezaların ödenmemesi ancak, getirilen düzenlemeye göre matrah artırımında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerinde de mal veya hizmet temin ettiği alt firmalarda olumsuzluklar tespit edilmesi halinde Tebliğin (IV/E-11) bölümüne göre hareket edileceği belirtilmekle birlikte, Tebliğin (IV/E-6.2.2.) bölümü halen yürürlükte olduğundan,  KDV iadelerinin vergi daireleri tarafından “Genel Esaslara” göre yerine getirilip getirilmeyeceği hususunda tereddüt oluşacaktır.

Ancak; aynı konuda farklı düzenleme olsa da; var olan genel düzenleme haricinde, matrah artırımına ilişkin hükümler özel bir düzenleme olduğundan, bu düzenlemeye göre matrah artıran ve ödemesini yapan veya teminat gösteren mükelleflerin (kullanma raporuna göre tarh edilen vergi ve kesilen cezaların ödenip ödenmediğine bakılmaksızın) özel esaslardan çıkarılarak, genel esaslara göre KDV iade işlemlerinin sonuçlandırılması gerektiği, sadece alt firmalarda olumsuzluğa rastlanılması halinde Tebliğin (IV/E-11) bölümüne göre genel hükümlerin uygulanacağı görüşündeyiz.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru


14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 21/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:37) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.


20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) ile;

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (II/A-5.7.2.) bölümünde yer alan “imza sirküleri” ibaresi metinden çıkarılmasına ve

– Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslar kapsamına dâhil edilmiş olan mükelleflerin 7326 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapmaları halinde genel esaslara dönüşü ile özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin daha sonra haklarında yapılacak bu tespitler sebebiyle özel esaslar kapsamına alınmayacaklarına

ilişkin olarak düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2021-111-Defter Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken 2021 Temmuz Dönemi Beyannameleri Hakkında Duyuru

Tarih : 19.08.2021

Sayı    : 2021-111

Konu  : Defter Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken 2021 Temmuz Dönemi Beyannameleri Hakkında DuyuruDefter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken; aşağıda yer alan beyannamelerin Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebilmesinin yanı sıra e-Beyanname Uygulaması aracılığıyla da verilebilmesine imkân sağlanmıştır. E- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri: – 2021/Temmuz Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( KDV1, KDV2, KDV2B, KDV4)- 2021/Temmuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi- 2021/Temmuz Damga Vergisi Beyannamesi- 2021/Temmuz Özel Tüketim Vergisi Beyananmesi-4- 2021/Temmuz Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname 

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru


14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 20/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

VERGİLERDE PİŞMANLIKLA BEYAN UYGULAMASI BROŞÜRÜ YAYINLANDI


Mükelleflerin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağı ve bu uygulamanın mükelleflere sağladığı avantajlara ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

 • Pişmanlık ve ıslah uygulamasının kapsamı,
 • Pişmanlık hükümlerinden kimlerin yararlanabileceği,
 • Pişmanlık ve ıslah kapsamına giren vergiler,
 • Pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanma şartları,
 • Pişmanlıkla beyannamenin nasıl verileceği,
 • Pişmanlık zammı oranı ve nasıl hesaplanacağı,
 • Pişmanlık şartlarının ihlalinin sonuçları,

gibi konularda genel bilgilere ve örneklere yer verilmiştir. 

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

2021-110-Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Tarih : 16.08.2021

Sayı    : 2021-110

Konu  : Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi11.08.2021 tarihinde Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın ili Ulus ilçesinde meydana gelen sele ilişkin olarak, Gelir İdaresi Bakanlığı tarafından, söz konusu ilçelerde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından sel tarihi olan 11.08.2021 ila 31.12.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali süresince;

 • Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
 • Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
 • Sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, sel tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

uzatılmıştır. Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar ödenebilecektir. Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir. Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15.02.2022 Salı günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.